Beschermingsbewindvoering of kortweg bewindvoering is bedoelt voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. In zo’n geval kunnen iemands geld en goederen onder bewind worden gesteld.

Sinds januari 2014 is het ook mogelijk om bewindvoering aan te vragen in verband met problematische schulden. Vaak wordt bewindvoering dan gedaan als voorloper van een traject schuldhulpverlening of WSNP traject. De kans van slagen voor een dergelijk traject is groter als er een bewindvoerder bij betrokken is tijdens de aanvraagperiode en de daadwerkelijke periode van schuldhulpverlening.

Bewindvoering houdt in dat de onderbewindgestelde niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen en rechten. Denk hierbij aan het bezit van een huis en recht op loon of uitkering. Een bewindvoerder behartigt dan de financiële belangen.

De bewindvoerder moet beslissingen zoveel mogelijk samen nemen met de onder bewindgestelde persoon mits die daartoe in staat is. De persoon van wie de goederen en rechten onder bewind worden gesteld, blijft wel handelingsbekwaam. Dit betekent dat hij of zij nog wel zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals het sluiten van een contract of een huwelijk.
Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank noodzakelijk. BeterBudgetBeheer kan deze aanvraagprocedure voor u begeleiden en uiteindelijk dus bewindvoerder worden. Bij een oproep door de rechtbank gaan wij ook altijd met u mee. Naast het aanvragen van bewindvoering horen onderstaande taken ook bij de werkzaamheden van de bewindvoerder:

  • Aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag
  • Aanvragen van een uitkering
  • Aanvragen van kwijtschelding voor gemeentelijke lasten
  • Het onderhouden van contacten met de diverse betrokken instanties
  • Het betalen van de vaste lasten
  • Betalingsregelingen treffen bij schulden
  • Het verzorgen van de belastingaangifte
  • Jaarlijks verantwoording afleggen aan de rechtbank middels een jaaroverzicht van de inkomsten, uitgaven en aflossingen van de schulden.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vergoeding voor de kosten aan te vragen op basis van de wet bijzondere bijstand. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw eigen gemeente. Indien er recht is op vergoeding vanuit de bijzondere bijstand verzorgen wij deze aanvraag jaarlijks.

BeterBudgetBeheer wil, indien u hier prijs op stelt, regelmatig met u overleggen over de voortgang. Dit kan telefonisch, persoonlijk of via mail, hetgeen afhankelijk is van uw wensen en onze beschikbaarheid.

Indien u hiertoe in staat bent kunt u met ons meekijken in ons systeem. Heeft u daar vragen over dan kunt u deze natuurlijk altijd tussentijds aan ons stellen